Politik

Dette dokument redegør for Stram Kurs’ politik vedr. immigration.

Stram Kurs vil i stort omfang gøre op med nytale og i stedet benævne forholdene, som de er. Den uacceptable adfærd i Danmark udvises ikke af hverken “nydanskere”, “andengenerationsindvandrere”, “migranter fra ikke vestlige lande” eller “unge”. Nej. Den uacceptable adfærd udvises af muslimer, oftest af muslimer fra den arabiske, afghanske, pakistanske eller somaliske kultur. Dertil kommer et stort antal migranter fra Afrika, fordi de mangler forudsætningerne for at kunne bidrage produktivt og harmonisk til det danske samfund.

Som med enhver bredt defineret politik, så vil der ofte kunne opstå specifikke undtagelser. Fx fremgår det ikke direkte af vores politik, at udenlandske diplomater også skal have lov til at opholde sig i landet, selvom vi naturligvis accepterer det. Hensigten er, at partiets generelle politik står klart, men da verden ikke er sort/hvid, så vil der være specifikke og særlige undtagelser.

Definitionen af en dansker, der som udgangspunkt er de eneste, der skal bo i Danmark

Det er partiets politik, at Danmark skal være landet for danskere. Danskere er personer, der var danskere ved fødsel eller adoption og som har dansk slægt og dansk modersmål. Herudover er en dansker karakteriseret ved, at han eller hun har haft dansk statsborgerskab fra sin fødsel og ikke har noget andet statsborgerskab. En dansker er en del af og omfavner den danske kultur og er præget af oplysningstiden og af vesteuropæisk og nordisk civilisation. En del af den danske kultur er det kulturkristne livssyn og anerkendelsen af det verdslige samfund. Fundamental anerkendelse og dyrkelse af frihedsrettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er af afgørende betydning for en dansker. Grundlæggende er også kønnenes ligestilling og friheden til at være forskellige inden for loven. Hvis en person ikke omfattes af denne definition, så er personen ikke dansker. Om en person ved lov har fået dansk statsborgerskab er uden betydning for vurderingen af, om personen af dansker, men det er dog en forudsætning for at kunne være dansker. Hvis en person definerer sig selv som andet end dansker, så udelukker det, at personen er dansker. Det er partiets klare udgangspunkt, at der kun skal bo danskere i Danmark.

Undtagelsen: Midlertidigt ophold i Danmark for andre end danskere

Turisme og fremmed højt kvalificeret arbejdskraft udgør som udgangspunkt en økonomisk, men ikke en kulturel værdi for Danmark. Partiet støtter midlertidigt ophold for turister og højt kvalificerede arbejdere, når disse åbenlyst ikke har til hensigt at bosætte sig og ikke har en kultur, som medfører, at deres adfærd i Danmark strider mod danske værdier. Andre end turister og højt kvalificerede arbejdere skal ikke have lov at opholde sig midlertidigt i Danmark. Undtagelser hertil kan eksempelvis gøres, hvis midlertidigt ophold til udenlandske studerende giver danske studerende mulighed for at midlertidigt ophold i udlandet. Begrundelsen for sådanne undtagelser skal altid være, at danskeres og Danmarks interesser fremmes specifikt.

Permanent ophold i Danmark for andre end danskere

Partiet anerkender, at danskere på rejse i verden kan opnå ønske om at indgå ægteskab med en udlænding. Det er imidlertid som udgangspunkt kun personer med en baggrund i den vesteuropæiske kultur, som egner sig til at bo permanent i Danmark og bidrage til samfundet. Det er en forudsætning, at den fremmede ægtefælle, ligesom alle andre fremmede i Danmark, ikke på nogen måde er en udgift for danskerne. Det danske sundhedsvæsen skal kun være for danskere, men kan benyttes af andre mod betaling.

Fremmede fra ikke-vestlige lande skal ikke have ophold i Danmark, men er velkomne til at opholde sig i det fremmede ophavsland sammen med dansk ægtefælle.

Hjemsendelse af de fremmede

Partiet anerkender ikke, at nogen fremmed i Danmark skal kunne sammenføres på dansk jord med noget familiemedlem, som ikke bor i Danmark. Partiet anerkender ikke, at Danmark skal behandle ansøgninger om asyl fra nogen person, der ikke er oprindelig statsborger fra et af Danmarks nabolande.

Danmark skal udtræde af de internationale konventioner, der regulerer flygtninge, idet disse konventioner er forældede og ikke tager højde for den nutidige situation.

Danmark skal udvise enhver ikke-vestlig person, der har opnået asyl og som ikke er oprindelig statsborger i et af Danmarks nabolande. Danmark skal udvise enhver ikke-vestlig person, der ikke er dansk statsborger.

Udvisningen skal ske således, at ikke-vestlige personer med midlertidig opholdstilladelse ikke får deres opholdstilladelse fornyet. Ikke-vestlige fremmede med permanent opholdstilladelse bør som udgangspunkt have tilladelsen annulleret og udvises.

Fremmede, der er meddelt dansk statsborgerskab ved lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret.

Fremmede, der opnåede asyl i Danmark, skal naturligvis straks hjemsendes, når grundlaget for asyl ikke længere er gyldigt. Det samme gælder de fremmedes afkom. Derfor skal der ganske åbenlyst straks ske hjemsendelser til Bosnien og Kosovo.

Enhver person uden lovlig opholdt i Danmark skal frihedsberøves, indtil udsendelse kan ske.

Personer uden lovligt ophold, der opholder sig i Danmark, mens de afventer svar på en ansøgning om ophold, skal som udgangspunkt hjemsendes, mens ansøgningen behandles. Hvis hjemsendelse ikke er muligt, skal ansøgeren frihedsberøves, mens ansøgningen behandles.